Karrier

Álláslehetőségek

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet vezetője pályázatot hirdet Kutató – tudományos segédmunkatárs álláshely betöltésére

 

A munkaviszony időtartama: Három éves, határozott idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Tihany, Klebelsberg K. u. 3.

 

Növényekkel végzett munkához keresünk jelentkezőt, aki segítené a jelenleg folyó vegetációs kutatásainkat és saját ötleteivel képes azokat tovább vinni, aki érdeklődik a növények és a vízi ökoszisztéma iránt. A terepi és laboratóriumi elemzések, felmérések, az adatok elemzése és kiértékelése kulcsfontosságú eleme a munkának.

 Lényeges információ a kutatási témáról:

Vizsgálataink a vízi növények szerepének felderítésére irányulnak, hogyan kapcsolódnak az édesvízi ökoszisztémák működőképességének, a biológiai sokféleség fenntartásához. A témák a partmenti sávban található növények morfológiai, élettani, fenológiai változatosságát vizsgálják, illetve hogy az adott környezet függvényében a növények hogyan illeszkednek kiszabott szerephez. 

 A témák kulcsfogalmai:

·         a vízi növények élete: a terméstől a lebomlásig

·         az egyeden belüli és egyed feletti változatosság evolúciós és ökológiai szerepe

·         makrofita növekedési típusok jellegzetességei, limnológiai, ökológiai szerepük

 

·         a térbeli és időbeli változatosság szerepe a populáció sikerességében

·         vízi növények adaptációs képességei

·         idegenhonos, invazív fajok hatása az ökoszisztémára

·         a lokális és a globális változások hatása

 

 Amit kínálunk:

·         interdiszciplináris, nemzetközi csapat

·         alkotó, barátságos közösség

·         potenciális szakmai és akadémiai előremenet

·         munkahely az ország legszebb intézetében, az ország legszebb helyén

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

Hozzájárulás a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítéséhez a következőkkel:

·         vízi növényekkel, makrofita ökológiával, növényi ökofiziológiával kapcsolatos vizsgálatok

·         részvétel az Intézet és munkahelyi vezetője által kijelölt témák kidolgozásában és megvalósításában, terepi és     laboratóriumi kutatási feladatok végzése       

·         önálló kutatási témák kezdeményezése

·         részvétel a „Hidrobotanikai és Mikrobiális Ökológiai Kutatócsoport” tudományos feladatainak ellátásában

 • tudományos közleményekhez adatok gyűjtése, adatok elemzése
 • hazai és nemzetközi tudományos közéletben való részvétel

 

Elvárások

·         tudományos kíváncsiság

·         jogosítvány

·         megfelelő szakirányú képzettség: elsősorban biológia / növény-tan, -élettan / környezettudomány / ökológia / hidrobiológia              területén szerzett M.Sc. diploma

·         jó kommunikációs készség, magyar és angol nyelven egyaránt

·         terepi, illetve kísérletes munkához való affinitás, gyakorlatiasság

·         alkalmasság a csapatmunkában való részvételre és adott esetben az önálló munkavégzésre is

·         rugalmasság, kreativitás

 

Pályázati feltételek

·         szakirányú végzettség igazolása

·         tudományos segédmunkatárs pozíció megpályázása esetén M.Sc. diploma

 • angol nyelven előadói és vitakészség, minimum középfokú (B2) nyelvvizsga angol nyelvből

·         erkölcsi bizonyítvány

 

Előnyt jelent:

§  dokumentált programozói, térinformatikai tapasztalat

§  statisztikai elemzésekben való jártasság

 

Illetmény és juttatások: bruttó 350 eFt/hó, szükség esetén szolgálati lakás biztosítása

  

Pályázati anyag benyújtása 2024. január 10-ig elektronikus úton az allas@blki.hu címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. január 17.

A munkakör betölthető: 2024. február 1.-től

 

Pályázati anyag:

1.       Motivációs levél saját kutatási elképzelésekre vonatkozó rövid koncepcióval;

2.       Fényképes szakmai önéletrajz, tudományos fokozat és idegennyelv-ismeret megjelölésével. Esetleges eddigi szakmai munka eredményeinek bemutatása, a végzettséget/tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolatának mellékelésével (amennyiben nem magyar, angol, vagy német nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása);

3.       Három hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása.

4.       Hozzájárulási nyilatkozat, hogy a pályázati anyagában foglaltakat, beleértve személyes adatait is, a pályázati eljárással összefüggésben a pályáztató és a pályázati bizottság tagjai megismerhessék és kezelhessék.

 

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázat beadási határidejét követően bizottság értékeli a pályázatokat, és online vagy személyesen hallgatja meg az legalkalmasabbnak talált jelölteket. Az alkalmazásról a kutatóhely vezetője dönt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázat eredményéről a pályázókat e-mailben értesítik. A pályázati anyagok az álláshely betöltésével megsemmisítésre kerülnek.

 x

Lényeges információk a kutatóhelyről:

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (rövidített megnevezés: BLKI) 2021. április 1. napjával létrejövő, a Ökológiai Kutatóközpont jogelőd szervezetéből kiváló, jogutód költségvetési szerv. A jogállását meghatározó jogszabály a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény. Irányító szerve az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (1052 Budapest, Piarista utca 4., www.elkh.org.).

Tevékenysége:

A BLKI fő feladata a magas szintű alap és alkalmazott kutatás a limnológia és egyéb biológiai, ökológiai diszciplinák területén. Feladata tudományos módszerekkel feltárni a Balaton és vízgyűjtőjének élővilágát, annak tér és időbeni változásait, életfolyamatait, anyagforgalmi sajátosságait és az ezekre hatással lévő környezeti és antropogén tényezőket. Feladata emellett általánosan elősegíteni az édesvízi, a vizes, illetve más élőhelyek és élőviláguk megőrzését, kutatási eredményekkel, szakmai információkkal támogatva a fenntartható fejlődés megvalósulását elsődlegesen a Balaton térségében, illetve a Kárpát-medencében.

A BLKI alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik:

− a vízi és az azzal határos szárazföldi életközösségek összetételével, tér és időbeli szerveződésével és az ezekre ható környezeti tényezőknek a vizsgálatával, a limnológia tudományág átfogó alap- és alkalmazott kutatási kérdéseivel;

− az élőhelyek, a biodiverzitás és a vízminőség védelmével kapcsolatos hatályos nemzetközi egyezményekkel összefüggő kutatásokkal, különös tekintettel az Európai Unió Víz Keretirányelve és más, a természet védelmét szolgáló EU és hazai jogszabályok, nemzetközi egyezmények végrehajtásának szakmai hátterére;

− a tájhasználat, a tájrendezés, a vízhasznosítás, a vizek szabályozása, valamint vizeink környezeti állapotát módosító egyéb beavatkozások hatáselemzésével, illetve a helyreállításra irányuló tevékenység tudományos megalapozásával, továbbá a globális, regionális és lokális léptékű ökológiai folyamatok hátterének és összefüggéseinek vizsgálatával, rendszereinek elemzésével és modellezésével, a vízi ökoszisztéma szolgáltatások fenntarthatóságának ökológiai és szocio-ökológiai vizsgálatával;

- a Balaton és vízgyűjtőjének víztesteivel és vízi élővilágával összefüggő tájtörténeti, környezettani és környezetanalitikai, limnológiai, ökológiai, ökotoxikológiai, összehasonlító élettani és szocio-ökológiai kutatásokkal;

− a Balatont és más hazai víztesteket érintő közcélú kutatásokkal, illetve igény alapján vélemények, tanácsok szolgáltatásával az állami és szakmai szervezetek számára (kiemelten a Balaton kezelésében feladatokat ellátó szervezeteket, mint a területileg illetékes vízügyi és nemzeti parki igazgatóságok, kormányhivatalok környezetvédelmi, katasztrófavédelmi, építésügyi, közlekedési hatóságai, fejlesztési tanács, a térségben működő megyei és helyi önkormányzatok);

− a közvélemény számára tudományos információk közreadásával, tudományos ismeretek terjesztésével a társadalom, az állampolgárok ökológiai szemléletének, környezettudatos magatartásának formálása érdekében.

 

A BLKI a Balaton és vízgyűjtőjét érintő kutatások területén kiemelten foglalkozik:

− a Balaton hosszú távú limnológiai kutatásával, köztük a Balaton és vízgyűjtőjének biodiverzitásával, a közösségek szerveződésével kapcsolatos kutatásokkal; a mintavétel, a monitorozó rendszerek hatékonyságának kérdéseivel és fejlesztésének lehetőségeivel, hidrobotanikai (pl. algák és makrofiták kutatása) és hidrozoológia kutatásokkal (pl. zooplankton, élőbevonat, makrogerinctelen-fauna, gerinces taxonokat érintő ökológiai kutatások);

− a Balatont és vízgyűjtőjét érő természeti és emberi hatások megfigyelésével, vizsgálatával, tudományos elemzésével, előre jelzésével és modellezésével, különösképpen a klimatikus, vagy egyéb eredetű hidrológiai változásoknak a Balatonra és vízgyűjtőjére gyakorolt hatásaival;

− a Balatonon, annak vízgyűjtőjén, illetve ezek vízi és környező élővilágában lezajlott és folyó tájtörténeti változások elemzésével; az idegen-honos inváziós fajok terjedésével és azok hatásaival, az eredeti élőhelyek, a fauna és flóra őshonos elemeinek helyreállítási lehetőségeinek vizsgálatával;

− a Balaton anyagforgalmával kapcsolatos produkcióbiológiai és táplálkozásbiológiai kutatásokkal, vízi élőhelyek természetes folyamatainak modellezésével laboratóriumi és kültéri kísérleti rendszerekben, tápelemforgalmi és mikrobiális ökológiai kutatásokkal;

− környezetanalitikai, ökotoxikológiai és élettani kutatásokkal, vízi teszt/modell szervezetek alkalmazkodóképességének és stressz rezisztenciájának, viselkedés-élettanának kutatásával;

− az ökológiai, a gazdasági és a társadalmi érdekek harmonizálásának elősegítésével, kiemelten az ökológiai szemléletmód érvényesítésével a vízgazdálkodásban, a területfejlesztésben, valamint az agráriumban (mező-, erdő- és halgazdálkodásban).

Szakmai gyakorlat

Általános ismertető

A Balatoni Limnológiai Intézet minden évben július és augusztus hónapokban fogad kb. tíz–tíz, elsősorban biológia/hidrobiológia szakos egyetemi hallgatót szakmai nyári gyakorlatra. A szakmai gyakorlat során a hallgatók egy intézeti kutató (témavezető) irányításával végeznek szakmai tevékenységet egy bizonyos kutatási témában. A téma rendszerint egy intézetben folyó nagyobb kutatási projekthez kapcsolódik, annak egy kis önálló része. A gyakorlat időtartama négy hét júliusban és augusztusban. Ingyenes szállást biztosítunk az Intézetben. 

Gyakorlatra való jelentkezés

Jelentkezés: a gyakorlaton előzetes jelentkezés után lehet csak részt venni. A jelentkezési határidő 2024. április 30. A sikeres jelentkezőket május 15-ig értesítjük. Jelentkezni e-mailben lehet a czegledi.istvan@blki.hu címen (Czeglédi István diákfelelős). A jelentkezési e-mail tárgya ez legyen: "jelentkezés nyári gyakorlatra".

 • név
 • emailcím
 • felsőoktatási intézmény (egyetem és kar)
 • szak és képzési szint (BSc, Msc, illetve PhD)
 • évfolyam
 • volt-e már korábban itt nyári gyakorlaton
 • melyik hónapban szeretne jönni (július vagy augusztus)
 • témavezető neve (ha van)
 • téma címe (ha van)
 • ha nincs témavezető, illetve téma, akkor az érdeklődési terület (a BLKI melyik osztályára, avagy melyik kutatócsoportba menne szívesen).